بطری ۳ لیتر دسته دار رویال
بطری ۳ لیتر دسته دار رویال
کد کالا: ۱۱۰۳۰
جزئیات


بطری دسته دار ۱ لیتر گاما دهانه ۲۸
بطری دسته دار ۱ لیتر گاما دهانه ۲۸
کد کالا: 107
جزئیات


 بطری ۱ لیتری گرد ورساچه دهانه ۲۸
بطری ۱ لیتری گرد ورساچه دهانه ۲۸
کد کالا: 11038
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۴۲
جزئیات


بطری 200 سی سی بیوتی دهانه 24
بطری 200 سی سی بیوتی دهانه 24
کد کالا: 2191
جزئیات


بطری ۵۰۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
بطری ۵۰۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۴۱
جزئیات


بطری ۷۵۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
بطری ۷۵۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۴۰
جزئیات


بطری ۹۰۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
بطری ۹۰۰ سی سی گرد ورساچه دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۳۹
جزئیات


بطری دسته دار ۲ لیتر کتابی دهانه ۴۵
بطری دسته دار ۲ لیتر کتابی دهانه ۴۵
کد کالا: 1103
جزئیات


 بطری دسته دارکتابی 1.8 لیتردهانه 45
بطری دسته دارکتابی 1.8 لیتردهانه 45
کد کالا: 1102
جزئیات


 بطری ۱/۸ لیتر سپید دسته دار دهانه ۴۵
بطری ۱/۸ لیتر سپید دسته دار دهانه ۴۵
کد کالا: ۱۱۰۳۱
جزئیات


بطری دسته دار ۵۰۰ سی سی نیمگاما دهانه ۲۸
بطری دسته دار ۵۰۰ سی سی نیمگاما دهانه ۲۸
کد کالا: 102-101-103
جزئیات


بطری ۳ لیتر آوند دسته دار دهانه ۴۵
بطری ۳ لیتر آوند دسته دار دهانه ۴۵
کد کالا: 220
جزئیات


مجموع بطری های رینگی
مجموع بطری های رینگی
کد کالا: ۶۰۵٬۶۱۶٬۶۱۳٬۶۱۵
جزئیات


بطری ۱ لیتر رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
بطری ۱ لیتر رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
کد کالا: 616
جزئیات


بطری ۲ لیتر رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
بطری ۲ لیتر رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
کد کالا: 605
جزئیات


بطری ۴۵۰ سی سی رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
بطری ۴۵۰ سی سی رینگی چهارگوش شیاردار دهانه ۲۸
کد کالا: 613
جزئیات


بطری ۲۰۰ سی سی رینگی دهانه ۲۸
بطری ۲۰۰ سی سی رینگی دهانه ۲۸
کد کالا: ۶۱۵
جزئیات


بطری 1200سی سی رینگی دهانه 38
بطری 1200سی سی رینگی دهانه 38
کد کالا: 617
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۳۶
جزئیات


 بطری ۵۰۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
بطری ۵۰۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۳۵
جزئیات


بطری ۷۵۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
بطری ۷۵۰ سی سی اسلیم دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۱۰۳۷
جزئیات


بطری اسلیم 900 سی سی 42 گرم دهانه 28
بطری اسلیم 900 سی سی 42 گرم دهانه 28
کد کالا: 11034
جزئیات


بطری اسلیم 1 لیتر 42 گرم دهانه 28
بطری اسلیم 1 لیتر 42 گرم دهانه 28
کد کالا: 11033
جزئیات


مجموع بطری های اسلیم
مجموع بطری های اسلیم
کد کالا: ۱۱۰۳۳٬۱۱۰۳۴٬۱۱۰۳۷٬۱۱۰۳۵٬۱۱۰۳۶
جزئیات


بطری ۱ لیتر الماس شش گوش دهانه ۲۸
بطری ۱ لیتر الماس شش گوش دهانه ۲۸
کد کالا: 210
جزئیات


بطریهای الماس کلی
بطریهای الماس کلی
کد کالا: 210-213-2102-1201-2103
جزئیات


جار۳۵۰ سی سی خمره ای دهانه ۷۰
جار۳۵۰ سی سی خمره ای دهانه ۷۰
کد کالا: 949
جزئیات


بطری ۳۰ سی سی مکعبی
بطری ۳۰ سی سی مکعبی
کد کالا: ۲۰۳۲
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی مکعبی
بطری ۶۰ سی سی مکعبی
کد کالا: ۲۰۳۱
جزئیات


بطری 250 سی سی جوس دهانه 38
بطری 250 سی سی جوس دهانه 38
کد کالا: 2250
جزئیات


بطری ۹۰۰ سی سی الماس شش گوش دهانه ۲۸
بطری ۹۰۰ سی سی الماس شش گوش دهانه ۲۸
کد کالا: 213
جزئیات


ظرف کره 500 سی سی چهارگوش پلمپ دار با درب
ظرف کره 500 سی سی چهارگوش پلمپ دار با درب
کد کالا: 802
جزئیات


بطری 200 سی سی بیوتی دهانه 24
بطری 200 سی سی بیوتی دهانه 24
کد کالا: 2191
جزئیات


بطری 200 سی سی مثلثی دهانه 24
بطری 200 سی سی مثلثی دهانه 24
کد کالا: 2192
جزئیات


بطری ۷۵۰ سی سی الماس روغن زیتون دهانه ۲۸
بطری ۷۵۰ سی سی الماس روغن زیتون دهانه ۲۸
کد کالا: 2102
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی الماس دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ سی سی الماس دهانه ۲۸
کد کالا: ۲۱۰۳
جزئیات


بطری ۵۰۰ سی سی الماس ششگوش دهانه ۲۸
بطری ۵۰۰ سی سی الماس ششگوش دهانه ۲۸
کد کالا: 1201
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی کتابی الماس روغن زیتون دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ سی سی کتابی الماس روغن زیتون دهانه ۲۸
کد کالا: 2103
جزئیات


بطری ۹۰۰ سی سی کاشان چهارگوش دهانه ۲۸
بطری ۹۰۰ سی سی کاشان چهارگوش دهانه ۲۸
کد کالا: 604
جزئیات


بطری فراز ۱۴۰۰ میل دهانه ۲۸
بطری فراز ۱۴۰۰ میل دهانه ۲۸
کد کالا: 608
جزئیات


بطری فراز ۱ لیتری دهانه ۲۸
بطری فراز ۱ لیتری دهانه ۲۸
کد کالا: 604 -612
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی کتابی کبری دهانه ۲۸
بطری ۲۵۰ سی سی کتابی کبری دهانه ۲۸
کد کالا: 217
جزئیات


بطری ۴۵۰ سی سی کبری کتابی دهانه ۲۸
بطری ۴۵۰ سی سی کبری کتابی دهانه ۲۸
کد کالا: 2171
جزئیات


بطری کتابی ۴۵۰ سی سی دهانه ۲۸
بطری کتابی ۴۵۰ سی سی دهانه ۲۸
کد کالا: 2171
جزئیات


بطری 120 سی سی کبری دهانه۲۸
بطری 120 سی سی کبری دهانه۲۸
کد کالا: 2295
جزئیات


بطری ۲۵۰ سی سی کتابی کبری قهوه ای
بطری ۲۵۰ سی سی کتابی کبری قهوه ای
کد کالا: 2172
جزئیات


بطری ۵۵ سی سی گرد دهانه ۲۸
بطری ۵۵ سی سی گرد دهانه ۲۸
کد کالا: 231
جزئیات


بطری ۴۵ سی سی گرد دهانه ۲۸
بطری ۴۵ سی سی گرد دهانه ۲۸
کد کالا: 223
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی قهوه ای هلالی دهانه ۲۸
بطری ۶۰ سی سی قهوه ای هلالی دهانه ۲۸
کد کالا: 226
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
بطری ۶۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
کد کالا: 203
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
بطری ۶۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
کد کالا: 203
جزئیات


بطری ۱۲۰ سی سی قهوه ای هلالی دهانه ۲۸
بطری ۱۲۰ سی سی قهوه ای هلالی دهانه ۲۸
کد کالا: ۱۲۶۱
جزئیات


بطری ۱۲۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
بطری ۱۲۰ سی سی هلالی دهانه ۲۸
کد کالا: 216
جزئیات


بطری شربتی 60 سی سی گرد 12 گرم دهانه 28
بطری شربتی 60 سی سی گرد 12 گرم دهانه 28
کد کالا: 2280
جزئیات


بطری شربتی 30 میل گرد 12 گرم دهانه 28
بطری شربتی 30 میل گرد 12 گرم دهانه 28
کد کالا: 2281
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی گرد پافیلی دهانه ۲۸
بطری ۶۰ سی سی گرد پافیلی دهانه ۲۸
کد کالا: 308
جزئیات


بطری ۳۰ سی سی قهوه ای پافیلی دهانه ۲۸
بطری ۳۰ سی سی قهوه ای پافیلی دهانه ۲۸
کد کالا: ۲۲۷
جزئیات


بطری ۳۰ سی سی پافیلی دهانه ۲۸
بطری ۳۰ سی سی پافیلی دهانه ۲۸
کد کالا: ۲۲۵
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی کتابی دهانه ۲۸
بطری ۶۰ سی سی کتابی دهانه ۲۸
کد کالا: 2031
جزئیات


بطری ۳۰ سی سی چهارگوش دهانه ۲۸
بطری ۳۰ سی سی چهارگوش دهانه ۲۸
کد کالا: 2032
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی اسپری دهانه ۲۰
بطری ۶۰ سی سی اسپری دهانه ۲۰
کد کالا: 2051
جزئیات


بطری اسپری ۱۰۰ سی سی دهانه ۲۰
بطری اسپری ۱۰۰ سی سی دهانه ۲۰
کد کالا: 2052
جزئیات


بطری اسپری چینی دهانه ۱۸
بطری اسپری چینی دهانه ۱۸
کد کالا: ۲۳۶
جزئیات


اسپری دئودرانت دهانه ۲۰ با کپ شفاف
اسپری دئودرانت دهانه ۲۰ با کپ شفاف
کد کالا: ۲۳۳
جزئیات


مجموعه بطریهای بتا استوانه دهانه ۱۸
مجموعه بطریهای بتا استوانه دهانه ۱۸
کد کالا: 2291-2292-2293-2294-229
جزئیات


بطری ۱۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
بطری ۱۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
کد کالا: 229
جزئیات


بطری استوانه ۳۰ سی سی گرد دهانه ۱۸
بطری استوانه ۳۰ سی سی گرد دهانه ۱۸
کد کالا: 2292
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
بطری ۶۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
کد کالا: 2294
جزئیات


بطری ۲۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
بطری ۲۰ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
کد کالا: 2291
جزئیات


بطری ۴۵ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
بطری ۴۵ سی سی بتا استوانه دهانه ۱۸
کد کالا: 2293
جزئیات


مجموعه بطریهای آلفا دهانه ۱۸
مجموعه بطریهای آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 205-206-207-208-215
جزئیات


بطری ۲۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
بطری ۲۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 215
جزئیات


بطری ۳۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
بطری ۳۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 208
جزئیات


بطری ۴۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
بطری ۴۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 207
جزئیات


بطری ۵۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
بطری ۵۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 206
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
بطری ۶۰ سی سی آلفا دهانه ۱۸
کد کالا: 205
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی آلفا قهوه ای دهانه ۱۸
بطری ۶۰ سی سی آلفا قهوه ای دهانه ۱۸
کد کالا: 212
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی مثلثی قدبلند دهانه ۱۸
بطری ۶۰ سی سی مثلثی قدبلند دهانه ۱۸
کد کالا: 201
جزئیات


بطری مثلثی وآلفا ۶۰ سی سی دهانه ۱۸
بطری مثلثی وآلفا ۶۰ سی سی دهانه ۱۸
کد کالا: 201-205
جزئیات


 بطری ادویه پاش کامل ۸۰ گرمی با درب
بطری ادویه پاش کامل ۸۰ گرمی با درب
کد کالا: 2282
جزئیات


بطری ادویه پاش ۸۰ گرمی گلها با درب دهانه ۳۸
بطری ادویه پاش ۸۰ گرمی گلها با درب دهانه ۳۸
کد کالا: ۲۲۸
جزئیات


بطری ۶۰ سی سی مای دهانه ۲۰
بطری ۶۰ سی سی مای دهانه ۲۰
کد کالا: 2053
جزئیات


بطری ۸۰ سی سی زیتونی دهانه ۲۸
بطری ۸۰ سی سی زیتونی دهانه ۲۸
کد کالا: 2297
جزئیات


بطری ۱۰۰ سی سی بتا دهانه ۲۰
بطری ۱۰۰ سی سی بتا دهانه ۲۰
کد کالا: ۲۱۹۰
جزئیات


قطره چکان ۲۰ سی سی با درب و دراپ
قطره چکان ۲۰ سی سی با درب و دراپ
کد کالا: 301
جزئیات


قطره چکان ۳۰ سی سی با درب و دراپ
قطره چکان ۳۰ سی سی با درب و دراپ
کد کالا: 306
جزئیات


قطره چکان ۵ سی سی با درب پلمب و دراپ
قطره چکان ۵ سی سی با درب پلمب و دراپ
کد کالا: 307
جزئیات


قطره چکان ۱۰ سی سی با درب پلمب و دراپ
قطره چکان ۱۰ سی سی با درب پلمب و دراپ
کد کالا: 302
جزئیاتمدیریت سایت

آدرس شرکت : تهران - اتوبان ساوه، ورودی صبا شهر، بعد از دانشگاه آزاد، روبروی جایگاه CNG ویره، کوچه باران 2، پلاک 3


021-65764364
0912-5034711

Copyright © Digibottle. Design by Vahid Hassani